Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавнича група «ОСНОВА», що іменується надалі «Ліцензіар», в особі директора Гришиної Інни Іванівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

фізична особа, яка приєднується в цілому до умов цього ліцензійного договору приєднання (далі - договір), іменована в подальшому «Ліцензіат», з іншого боку, узгодили нижченаведені умови використання сервісу «Школаплюс»:

 

1. Терміни та визначення

1.1. У цьому договорі термінологія і поняття розуміються в тому значенні, яке визначене цим договором. В інших випадках сторони використовують значення, встановлені чинним законодавством України.

1.2. Реєстраційні дані – сукупність відомостей про Ліцензіата, які він самостійно вводить при реєстрації на Веб-сайті у відповідності з встановленими там вимогами.

1.3. Ліцензіати – фізичні особи, зареєстровані на Веб-сайті.

1.4. Сервіс – доступна Ліцензіату через Веб-сайт сукупність інформації, функцій і програм для ЕОМ, що дозволяє Ліцензіату при наявності доступу до всесвітньої мережі Інтернет створювати Персональну сторінку і знайомитися з Персональними сторінками інших Ліцензіатів, здійснювати пошук інформації про інших Ліцензіатів, обмінюватися повідомленнями з іншими Ліцензіатами, створювати спільноти і приєднуватися до вже існуючих спільнот, розміщувати, копіювати і завантажувати зображення, текстові документи й інший Контент, користуватися іншими представленими на Веб-сайті можливостями.

1.5. Веб-сайт – Інтернет-сайт, розташований за адресою http://schoolplusnet.com.

1.6. Контент – розміщені на сервісі елементи дизайну, ілюстрації, графічні зображення, фотографії, скрипти, тексти, відео, звуки та інші об'єкти.

1.7. Персональна сторінка – розділ Веб-сайту, що містить частину інформації, яка розміщується в Аккаунті Ліцензіата (в тому числі, за бажанням Ліцензіата, фотографії Ліцензіата, відомості про друзів, статуси, спільноти та інше), доступною для ознайомлення іншим Ліцензіатам. Персональна сторінка використовується Ліцензіатом в цілях обміну повідомленнями, демонстрації своїх об'єктів власності, додавання інших Ліцензіатів в друзі і здійснення інших дій.

1.8. Аккаунт Ліцензіата (далі - Аккаунт) – обліковий запис Ліцензіата, який створюється в момент реєстрації на Веб-сайті, і дозволяє Ліцензіару ідентифікувати (авторизувати) кожного Ліцензіата за допомогою унікального логіна і пароля. Логін і пароль для доступу до Аккаунту визначаються Ліцензіатом самостійно при реєстрації на Веб-сайт і можуть бути змінені їм в установленому порядку.

 

2. Умови приєднання до цього договору

2.1. Перед тим як почати використання Сервісу, Ліцензіат зобов'язаний ознайомитися з цим договором, а також з усіма застосовними на Сервісі правилами та іншими документами, які розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою http://schoolplusnet.com.

2.2. Після заповнення обов'язкових полів та ознайомлення з договором, Ліцензіат приймає умови цього договору (приєднується до договору), шляхом натискання кнопки «Зареєструватися» або аналогічної, що за змістом ст. 642 Цивільного кодексу України є прийняттям пропозиції Ліцензіара, а також укладенням договору, що породжує обов'язки Ліцензіата дотримуватися умов договору, в тому числі застосовних на Сервісі правил.

2.3. Фактичне використання Сервісу без реєстрації Аккаунту в формі, зокрема, перегляду статей Сервісу, новин Сервісу, гостьової книги Сервісу, Персональних сторінок інших Ліцензіатів також є приєднанням до цього договору.

 

3. Предмет договору

3.1. Ліцензіар надає Ліцензіату невиключне право використання Сервісу на умовах, визначених цим договором.

3.2. Надання прав використання Контенту, в предмет цього договору не входить.

 

4. Обмеження у застосуванні Сервісу

4.1. Ліцензіат має право використовувати Сервіс наступними способами:

4.1.1. використовувати основний функціонал Сервісу за допомогою вбудованих в нього програмних засобів, в тому числі, брати участь у формуванні Сервісу шляхом створення Акаунту і Персональної сторінки і змінювати зміст Сервісу в ході такого такої участі за допомогою розміщення і обробки інформації  і Контенту, взаємодії з іншими Ліцензіатами з дотриманням передбачених цим договором правил;

4.1.2. відтворювати елементи Сервісу, у вигляді розміщеної в ньому інформації для особистого використання за допомогою копіювання в пам'ять свого персонального комп'ютера і/або мобільного пристрою (скачування);

4.2. Ліцензіату заборонено:

4.2.1. відтворювати, поширювати, переробляти в комерційних чи некомерційних цілях елементи Сервісу, які є об'єктом авторських прав, при відсутності дозволу відповідних правовласників на вчинення даних дій;

4.2.2. відтворювати елементи дизайну або призначеного для користувача інтерфейсу Сервісу при створенні веб-сайтів або веденні будь-якої комерційної діяльності у всесвітній мережі Інтернет або поза нею;

4.2.3. поширювати поза Сервісом в комерційних чи некомерційних цілях аудіовізуальні твори та облікові дані інших Ліцензіатів, що присутні на сервісі, без згоди цих Ліцензіатів;

4.2.4. передавати надані Ліцензіату права використання Сервісу іншим Ліцензіатам або третім особам шляхом укладання субліцензійного договору або іншим способом;

4.2.5. порушувати закріплені в цьому договорі (розділ 5) правила використання Сервісу.

4.3. Ліцензіар не бере участь у формуванні змісту Персональної сторінки Ліцензіата і завантаженні їм Контенту, не контролює дії Ліцензіата, не здійснює і не має технічної можливості здійснювати цензуру повідомлень, інформації в відкритих розділах Веб-сайту та Сервісу, в Персональної сторінки Ліцензіата.

4.4. Ліцензіар не здійснює і не має технічної можливості здійснювати попередню модерацію інформації і Контенту, що розміщується Ліцензіатом.

 

5. Правила використання Сервісу

5.1. Для повноцінного використання Сервісу Ліцензіат створює Аккаунт. При реєстрації Аккаунту Ліцензіатом вказується актуальна інформація, яка відповідає дійсності, в тому числі прізвище, ім'я, дата народження та інша інформація. Для входу на Сервіс Ліцензіатом формуються унікальні авторизаційні дані – логін та пароль, які є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та/або цим договором. Ризик здійснення шахрайських та інших неправомірних дій з Аккаунтом у зв'язку з втратою пароля несе Ліцензіат. Ліцензіату рекомендується вибирати пароль достатньої складності, щоб уникнути можливості його підбору третіми особами.

5.2. Облікові дані Ліцензіата, зазначені ним при реєстрації, а саме прізвище, ім'я, місто проживання, місце роботи та інша інформація, що відображена в Аккаунті і на Персональної сторінки (далі по тексту - облікові дані), обробляються Ліцензіаром з метою належного виконання цього договору і вдосконалення функцій Сервісу.

5.3. Приєднуючись до цього договору і розміщуючи дані в Аккаунті, Ліцензіат висловлює свою згоду на обробку своїх облікових даних Ліцензіаром, на відображення облікових даних на Персональної сторінки Ліцензіата, а також на те, що облікові дані, які відображаються на Персональної сторінці, будуть вважатися загальнодоступними.

Мета обробки облікових даних Ліцензіата полягає у визначенні функцій Сервісу, потенційно цікавих Ліцензіату, пропозиції йому використовувати ці функції, проведенні рекламних кампаній, надання таргетованої реклами, проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних, здійсненні інших дій, описаних в цьому договорі і у відповідних розділах сервісу.

Обробка облікових даних Ліцензіата здійснюється протягом усього періоду часу з моменту реєстрації Аккаунту і до моменту його видалення.

Ліцензіат погоджується з тим, що Ліцензіар в процесі обробки облікових даних має право здійснювати з обліковими даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам (в тому числі передачу знеособлених статистичних даних), знищення та інші необхідні в цілях виконання цього договору і виконання функцій Сервісу дії.

5.4. Після реєстрації Аккаунту Ліцензіат має право здійснювати наповнення Аккаунту, Персональної сторінки та інших елементів Сервісу Контентом, додавати фотографії, малюнки, текстові документи, гіперпосилання та інші матеріали  у відповідності до наданого функціоналу, вступати в співтовариства та користуватися іншими функціями, наданими Ліцензіаром за умови дотримання цього договору.

5.5. Ліцензіат усвідомлює та погоджується, що інформація, яка розміщуються в Аккаунті та облікові дані доступні для ознайомлення іншим Ліцензіатам.

5.6. Вхід на Сервіс Ліцензіатом, який раніше зареєстрував Аккаунт, здійснюється щоразу шляхом проходження процедури авторизації – введення логіна і пароля Ліцензіата, переходу по гіперпосиланню, отриманого електронною поштою, в результаті автоматичної авторизації з використанням технології cookies та/або іншими способами.

5.7. Особа, яка авторизувалася на Сервісі як Ліцензіат, вважається належним користувачем Аккаунту, доступ до використання та управління якого були отримані у результаті такої авторизації.

5.8. При використанні Ліцензіатом Сервісу може застосовуватися технологія cookies.

5.9. Ліцензіат має право обмежити або заборонити використання технології cookies шляхом застосування відповідних налаштувань браузера.

5.10. При неможливості здійснення авторизації у зв'язку з втратою пароля, блокування Аккаунту, та (або) з інших причин, Ліцензіат має право звернутися в службу підтримки Ліцензіара, або слідувати інструкціям, що розміщені в розділі «Допомога» та інших розділах Сервісу. Способи відновлення доступу до Аккаунта, авторизації Ліцензіата можуть бути змінені, скасовані або доповнені Ліцензіаром в односторонньому порядку.

5.11. Ліцензіар робить економічно обґрунтовані зусилля для забезпечення функціонування Сервісу в цілодобовому режимі, однак не гарантує відсутність перерв, пов'язаних з технічними несправностями, проведенням профілактичних робіт, а також не гарантує повну або часткову працездатність функцій. Ліцензіар не гарантує, що Сервіс або будь-які його елементи будуть функціонувати в будь-який конкретний час у майбутньому або що вони не припинять роботу.

5.12. Сервіс, включаючи всі скрипти, і оформлення, надається «як є». Ліцензіар не надає жодних гарантій того, що Сервіс або його елементи можуть підходити для конкретних цілей використання. Ліцензіар не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сервісу або його елементів. Ліцензіар не гарантує відповідність розміщених на Сервісі Контенту і функцій, у тому числі іншими Ліцензіатами, індивідуальним уявленням Ліцензіата про мораль і моральність.

5.13. Щоб уникнути негативного впливу на комп'ютер Ліцензіата шкідливого програмного забезпечення, несумлінного доступу до Аккаунту, підбору пароля та інших негативних для Ліцензіата наслідків, він зобов'язаний при використанні Сервісу дотримуватися  запобіжних заходів щодо Контенту, особливо Контенту, розміщеного іншими Ліцензіатами, інших матеріалів і інформації. Особливої уваги потрібно дотримуватися при переході за гіперпосиланнями, що розміщені на Веб-сайті; при використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення.

5.14. Ліцензіат, розміщуючи на Сервісі Контент, надає Ліцензіару право використовувати Контент виключно для цілей функціонування Сервісу необхідними для цього способами.

5.15. Ліцензіат не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома Контент та інші об'єкти права інтелектуальної власності при відсутності явно вираженої згоди правовласників та/або необхідного обсягу прав на такі дії.

5.16. Ліцензіат може створити сторінку компанії, бренду, спільноти (надалі Ліцензіат, що створив сторінку компанії, бренда, спільноти іменується «Власник сторінки компанії, бренда, спільноти»). Вся інформація сторінки компанії, бренда, спільноти є відкритою і доступною будь-якому користувачу Веб-сайту. Ліцензіар не несе відповідальності за можливі втрати, понесені Власником сторінки компанії, бренда, спільноти з причини відкритості інформації, яку опубліковано на сторінці компанії, бренда, спільноти.

5.17. Ліцензіар залишає за собою право розповсюджувати і публікувати на всіх сторінках Веб-сайту будь-який запис, який опубліковано Власником сторінки компанії, бренда, спільноти  (або Ліцензіатом, який має право публікувати записи на сторінці компанії, бренда, спільноти) у стрічці записів сторінки компанії, бренда, спільноти.

5.18. Власник сторінки компанії, бренда, спільноти зобов’язаний публікувати на сторінці компанії, бренда, спільноти виключно таку інформацію, яка:

- не суперечить діючому законодавству України;

- не порушує права інтелектуальної власності жодних осіб;

- не вміщує пропаганду або агітацію;

- не збуджує соціальну, расову, національну або релігійну ненависть і ворожнечу;

- не має відношення до пропаганди війни, соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної переваги;

- не вміщує повідомлення, графічні зображення або інші матеріали (в тому числі ті, що не відповідають дійсності), які завдають або можуть завдати шкоди честі, гідності і діловій репутації фізичній або юридичній особі;

- не вміщує нецензурних слів та виразів;

- не вміщує матеріалів еротичного та порнографічного характеру або гіпертекстових посилань на Інтернет-сайти, що містять такі матеріали;

- не пропагує суїцид, не містить опис способів суїциду і не підбурює до його здійснення;

- не пов'язана з окультною тематикою та діяльністю (магія, ворожіння, сатанізм, привороти, змови, чаклунство, ритуали, астрологія, гороскопи тощо);

- порушує права неповнолітніх осіб;

- не має зображень та описів способів створення вибухонебезпечних предметів та зброї;

- не має відношення до наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, в тому числі, не містить порад щодо поширення цих речовин, рецептів їх виготовлення та порад щодо вживання;

- не пов’язана з шахрайством;

- не має відношення до політичної та релігійної діяльності;

- не пропагандує і не сприяє розповсюдженню азартних ігор, головоломок або лотерей, в тому числі онлайн-казино, букмекерских контор, бінго або покеру;

- не вміщує персональних даних, у тому числі контактних даних інших Ліцензіатів або інших осіб без їх попередньої згоди, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.19. Власник сторінки компанії, бренда, спільноти зобов’язаний слідкувати за тим, щоб інші Ліцензіати, які підписані на дану сторінку і які мають право робити записи у стрічці записів даної сторінки, не публікували інформацію, що порушує умови пункту 5.18.

5.20. У випадку опублікування на сторінці компанії, бренда, спільноти інформації, яка порушує умови пункту 5.18, вся повнота відповідальності лягає на Власника сторінки компанії, бренда, спільноти, а також на Ліцензіата, який опублікував цю інформацію. Ліцензіар залишає за собою право припинити діяльність сторінки компанії, бренда, спільноти, в тому числі деактивувати та видалити її, без пояснення причин, у випадку, якщо Власником сторінки компанії, бренда, спільноти або Ліцензіатом, підписаним на цю сторінку, було порушено умови пункту 5.18.

5.21. Якщо Власник сторінки компанії, бренда, спільноти сплатив за рекламне розповсюдження інформації, яка порушує умови пункту 5.18, то Ліцензіар залишає за собою право не розповсюджувати цю інформацію та не відшкодовувати Власнику сторінки сплачені кошти.

5.22. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які втрати Власника сторінки компанії, бренду, спільноти, спричинені  неналежною роботою сервера, де розміщено Веб-сайт, або  проблемами зі зв’язком, або іншими технічними негараздами, від яких несе збитки сам Ліцензіар.

5.23. Ліцензіар не відшкодовує будь-які видатки, втрати і збитки, понесені Власниками сторінок компаній, брендів, спільнот на забезпечення функціонування сторінок компаній, брендів, спільнот.

 

6. Права та обов'язки Ліцензіара

6.1. Ліцензіар здійснює поточне управління Сервісом, визначає його структуру, зовнішній вигляд, дозволяє або обмежує доступ Ліцензіатів до нього при порушенні положень цього договору, здійснює інші належні йому права. Ліцензіат погоджується з тим, що Ліцензіар має право використовувати функціональні та технічні можливості програмних засобів, що забезпечують відображення розміщеного в рамках Веб-сайту Контенту, за своїм розсудом, у тому числі для цілей відображення реклами.

6.2. В частині надання можливості взаємодії між Ліцензіатами, у тому числі надання Ліцензіатам можливості самостійно здійснювати ті чи інші дії в рамках Сервісу, Веб-сайту, Ліцензіар виступає виключно як особа, яка організувала технічну можливість такої взаємодії. Пов'язані з таким взаємодією передача, зберігання і забезпечення доступу за допомогою мережі Інтернет та програмного забезпечення Сервісу до наданої Ліцензіатами інформації, графічних зображень та інших матеріалів, здійснюються без зміни таких матеріалів або впливу на них з боку Ліцензіара.

6.3. Ліцензіар має право самостійно вирішувати питання про розміщення на Сервісі та/або на Веб-сайті, а також на Персональній сторінці Ліцензіата будь-яких, у тому числі рекламних, матеріалів, що не суперечать законодавству України і загальноприйнятим нормам моралі.

Ліцензіар має право не відповідати на звернення, заяви, пропозиції, претензії та інші запити Ліцензіата, пов'язані з розміщеними Ліцензіаром на Сервісі програмами, документами, банерами, рекламними матеріалами третіх осіб і ін. об'єктами.

6.4. Ліцензіат має право:

6.4.1. в будь-який час змінювати оформлення і призначений для користувача інтерфейс Веб-сайту та Сервісу, їх зміст, зміст наданих функцій, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення, Контент Ліцензіара та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на сервісі та/або на Веб-сайті, будь-які додатки, з повідомленням Ліцензіата або без такого;

6.4.2. видаляти без будь-яких пояснень і без попередження будь-який Контент, в тому числі Контент, який на розсуд Ліцензіара порушує та/або може порушувати законодавство України, положення цього договору, права інших Ліцензіатів або третіх осіб, завдавати їм шкоди або загрожувати безпеці;

6.4.3. на свій розсуд видаляти будь-яку інформацію (включаючи повідомлення і дані Ліцензіата, коментарі Ліцензіата, іншу інформацію та інші матеріали), в тому числі розміщувану Ліцензіатом на Сервісі в порушення законодавства України чи положень цього договору;

6.4.4. призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Ліцензіата до Аккаунта, до всіх або до будь-якого з розділів Веб-сайту та/або елементів Сервісу, спільнотам, функцій, в будь-який час без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого;

6.4.5. видалити Аккаунт на свій розсуд, у тому числі, у разі вчинення Ліцензіатом дій, які порушують законодавство України або положення цього договору;

6.4.6. надавати Ліцензіату за плату право використання додаткового функціоналу Сервісу;

6.4.7. здійснювати розсилку повідомлень Ліцензіатам (у тому числі повідомлень по електронній пошті, sms-повідомлень тощо), які є повідомленнями про зміну функцій Сервісу, про нові повідомлення, коментарі, статуси, події, акції і т. д., що містять рекламну інформацію (у тому числі третіх осіб), попередження/повідомлення про порушення цього договору, інших повідомлень.

6.4.8. з метою збору статистичних даних, ідентифікації Ліцензіата і більш якісного надання йому функцій Сервісу встановлювати і зберігати інформацію про IP-адреси доступу Ліцензіата до Сервісу, використовувати файли технічної інформації (cookies), що розміщуються на персональному комп'ютері Ліцензіата;

6.4.9. при використанні Сервісу робити зауваження Ліцензіатам, попереджати, сповіщати, інформувати їх про недотримання Ліцензіатами умов цього договору;

6.4.10.здійснювати не заборонені законом заходи для захисту власних інтелектуальних прав у відношенні Сервісу;

6.4.11. призупинити, обмежити або припинити використання Ліцензіатом Сервісу або окремих його функцій у разі невиконання Ліцензіатом будь-яких вказівок Ліцензіара.

6.5. Ліцензіар не займається розглядом і вирішенням суперечок та конфліктних ситуацій, що виникають між Ліцензіатами, а також між Ліцензіатами та третіми особами, проте за своїм розсудом може сприяти у вирішенні конфліктів, що виникли. Ліцензіар вправі призупинити, обмежити або припинити доступ Ліцензіата до Сервісу і самостійно, без оповіщення, видалити будь-який запис, повідомлення, подію тощо, у разі отримання від іншої(-их) Ліцензіата(-ів) мотивованих скарг на некоректну або протиправну поведінку даного Ліцензіата на Веб-сайті.

6.6. Ліцензіар має право в односторонньому порядку і без спеціального повідомлення Ліцензіата змінювати умови цього договору. При цьому, новий договір повинен бути розміщений у відкритому доступі за адресою http://schoolplusnet.com.

6.7. Ліцензіар зобов'язується:

6.7.1. на умовах, викладених в цьому договорі, надати можливість Ліцензіату використовувати Сервіс;

6.7.2. забезпечити належні умови реєстрації Ліцензіата;

6.7.3. давати пояснення і консультації, що стосуються роботи Сервісу.

6.8. Ліцензіар не зобов'язаний надавати Ліцензіату які-небудь докази, документи тощо, які свідчать про порушення Ліцензіатом умов договору, в результаті якого Ліцензіату було відмовлено в наданні доступу до Сервісу або його окремих функцій або такий доступ був припинений і/або обмежений.

 

7. Права та обов'язки Ліцензіата

7.1. Ліцензіат має право:

7.1. здійснювати налаштування Аккаунту і Персональної сторінки, змінювати пароль для доступу до Аккаунту;

7.1.2. розміщувати в Акаунті інформацію про себе, додавати малюнки, текстові документи, фотографії, статуси, персональний Контент, оцінювати та коментувати фотографії, статуси і персональний Контент інших Ліцензіатів;

7.1.3. здійснювати пошук інших Ліцензіатів у спільнотах Ліцензіатів, а також за допомогою інформації, що відома Ліцензіату і відповідної інформації, розміщеної Ліцензіатом, якого шукають, на Персональній сторінці;

7.1.4. створювати нові спільноти і вступати у вже існуючі, використовувати функції Сервісу та розміщувати матеріали;

7.1.5. відправляти і отримувати повідомлення, створювати події;

7.1.6. запрошувати в спільноту;

7.1.7. набувати права використання додаткового функціоналу Сервісу;

7.1.8. здійснювати інші, не заборонені законодавством України або цим договором дії, пов'язані з використанням Сервісу.

7.2. Ліцензіат зобов'язується:

7.2.1. дотримуватись умов цього договору без будь-яких обмежень;

7.2.2. в момент реєстрації на Сервісі і в момент зміни особистих даних в розділі «Редагувати профіль» вказувати достовірну інформацію;

7.2.3. не перевищувати меж використання Сервісу, передбачених розділом 4 цього договору;

7.2.4. не порушувати права інтелектуальної власності Ліцензіара щодо Сервісу або яких-небудь його елементів. Зокрема, Ліцензіат не має права копіювати, транслювати, розсилати, публікувати, та іншим чином поширювати і відтворювати розміщені Ліцензіаром на Веб-сайті матеріали (текстові, графічні, аудіо-відео) без письмової згоди Ліцензіара;

7.2.5. самостійно вживати належні заходи, що забезпечують безпеку його Акаунта і Персональної сторінки і запобігають несанкціонованому доступу до них третіх осіб (зокрема, слідкувати за тим, щоб пароль не зберігався в браузері, в тому числі при використанні технології cookies, при можливому використанні комп'ютерного пристрою Ліцензіата третіми особами);

7.2.6. виконувати вказівки Ліцензіара, зокрема, дані Ліцензіаром Ліцензіату або групі Ліцензіатів на Сервісі, в службі підтримки користувачів (Ліцензіатів), а також передані електронною поштою;

7.2.7. на вимогу Ліцензіара у зв'язку з укладенням та виконанням цього договору підтвердити свої облікові дані, що включають прізвище, ім'я, інші дані;

7.2.8. не розміщувати фотографії, на яких крім Ліцензіата відображені інші особи, без їх попередньої згоди, за винятком фотографій своїх законних дітей і випадків, коли у відповідності із законодавством України така згода не вимагається;

7.2.9. повідомляти Ліцензіара про всі випадки вчинення на Сервісі щодо Ліцензіата дій, які можуть бути розцінені як дії, що ображають, принижують, дискредитують і т. п.;

7.2.10. давати при реєстрації та зміні реєстраційних даних достовірну та актуальну інформацію про себе, свої посади, дітей і т. п.

7.2.11. періодично знайомитися із змістом цього договору в мережі Інтернет за адресою http://schoolplusnet.com і слідкувати за внесеними до нього змінами.

7.2.12. точно виконувати всі вказівки Ліцензіара щодо використання Сервісу;

7.2.13. виконувати інші вимоги і виконувати інші зобов'язання, передбачені цим договором і розміщеними в розділах Веб-сайту та/або елементах Сервісу.

7.3. Особа, що не володіє повною цивільною дієздатністю, зобов'язується самостійно отримати всі необхідні дозволи та документи в необхідній законом формі на вчинення дій, передбачених цим договором.

7.4. Ліцензіату забороняється:

7.4.1. здійснювати збір облікових даних інших Ліцензіатів;

7.4.2. використовувати будь-які автоматичні або автоматизовані засоби для збору інформації, розміщеної на Веб-сайті та/або на Сервісі;

7.4.3. здійснювати пропаганду або агітацію, що збуджує соціальну, расову, національну або релігійну ненависть і ворожнечу, пропаганду війни, соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної переваги;

7.4.4. розміщувати на Сервісі або передавати за допомогою повідомлень і записів інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну інформацію) третіх осіб, якщо Ліцензіат не володіє достатніми правами в силу закону або договору на розкриття даної інформації;

7.4.5. розміщувати, відтворювати, переробляти, поширювати, публікувати на Сервісі, доводити до загального відома, передавати, продавати або іншим способом використовувати цілком або по частинах Контент Ліцензіара, Ліцензіата та третіх осіб, які є об'єктом авторських або інших прав інтелектуальної власності, без їхнього попереднього дозволу, крім випадків, встановлених цим договором, чинним законодавством України, а також випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання власного Контенту будь-якою особою. На Сервісі не дозволяється розміщувати Контент, якщо Ліцензіат не має для цього необхідних прав;

7.4.6. розміщувати на Сервісі у відкритому доступі або передавати за допомогою повідомлень тексти, графічні зображення або інші матеріали, зміст яких є образливим для інших Ліцензіатів чи інших осіб або може бути розцінено як таке, а також повідомлення, зображення та інші матеріали, які дискредитують Ліцензіатів або інших осіб, містять погрози, заклики до насильства, вчинення протиправних діянь, антигромадських, аморальних вчинків, а також вчинення будь-яких інших дій, що суперечать основам правопорядку та моральності;

7.4.7. розміщувати на Сервісі повідомлення, графічні зображення або інші матеріали (в тому числі ті, що не відповідають дійсності), які завдають або можуть завдати шкоди честі, гідності і діловій репутації фізичній або юридичній особі;

7.4.8. розміщувати на Сервісі повідомлення, що містять нецензурні слова та вирази;

7.4.9. розміщувати на Сервісі матеріали еротичного та порнографічного характеру або гіпертекстові посилання на Інтернет-сайти, що містять такі матеріали;

7.4.10. розміщувати на Сервісі інформацію, яка пропагує суїцид, містить опис способів суїциду і будь-яке підбурювання до його здійснення;

7.4.11. розміщувати на Сервісі інформацію, яка пов'язана з окультною тематикою та діяльністю (магія, ворожіння, сатанізм, привороти, змови, чаклунство, ритуали, астрологія, гороскопи тощо);

7.4.12. розміщувати на Сервісі рекламу та іншу інформацію про наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, в тому числі, інформацію про поширення цих речовин, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;

7.4.13. розміщувати на Сервісі інформацію, яка порушує права неповнолітніх осіб;

7.4.14. розміщувати на Сервісі інформацію шахрайського характеру;

7.4.15. розміщувати на Сервісі персональні дані, у тому числі контактні дані інших Ліцензіатів або інших осіб без їх попередньої згоди, крім випадків, передбачених законодавством України;

7.4.16. вказувати при реєстрації Аккаунту або вводити помилкову або вигадану інформацію про себе, видавати себе за іншу людину;

7.4.17. розміщувати на Сервісі у якості власної фотографії зображення інших осіб;

7.4.18. реєструвати більше одного Аккаунту тією самою особою;

7.4.19. здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Веб-сайту та/або Сервісу, здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Веб-сайтом та/або Сервісом або їх закритих розділів (у тому числі до розділів, доступ до яких дозволений тільки Ліцензіару), а також здійснювати будь-які інші аналогічні дії;

7.4.20. здійснювати несанкціонований доступ до Аккаунтів інших Ліцензіатів шляхом підбору або введення пароля, а також робити спроби такого доступу;

7.4.21. здійснювати розсилку спаму – масову розсилку комерційної, політичної, рекламної та іншої інформації (в тому числі гіперпосилань, що ведуть на інтернет-сайти з такою інформацією та/або на інтернет-сайти, що містять шкідливе програмне забезпечення) в повідомленнях, записах, коментарях, Персональних сторінках Ліцензіатів або здійснювати інші дії, спрямовані на поширення такої інформації, якщо Ліцензіати-одержувачі не виражали своєї згоди на отримання такого роду інформації;

7.4.22. використовувати Сервіс з метою пошуку боржників або для інших подібних цілей;

7.4.23. розміщувати на Сервісі інформацію, що сприяє просуванню, рекламі та популяризації тютюну та тютюнових виробів, лікарських препаратів, міцних та слабоалкогольних напоїв;

7.4.24. розміщувати на Сервісі іншу інформацію, яка не відповідає політиці і цілям створення Сервісу.

 

8. Гарантії та відповідальність

8.1. Ліцензіат гарантує, що він володіє всіма необхідними правами для розміщення на Сервісі або передачу інформації, Контенту, інших охоронюваних законом об'єктів права інтелектуальної власності, їх частин або копій, а також інших матеріалів, і що це не порушує чиїх-небудь прав і законних інтересів. У разі надходження претензій третіх осіб у зв'язку з порушенням умов цього договору в частині розміщення інформації і/або Контенту третіх осіб, Ліцензіар має право здійснити передачу у межах, дозволених законом, доступної йому контактної інформації Ліцензіата особам, які звернулися з претензіями, з метою врегулювання розбіжностей, що виникли.

8.2. Ліцензіат гарантує, що ним будуть вжиті належні заходи для забезпечення конфіденційності облікових даних (логіну та пароль), що були використані ним для авторизації на Сервісі, і запобігання можливості авторизації іншими особами.

8.3. Ліцензіат гарантує, що володіє всіма необхідними повноваженнями для приєднання до цього договору.

8.4. Ліцензіар гарантує використання з боку Ліцензіара зазначених в Аккаунті адреси електронної пошти та номера телефону для зв'язку Ліцензіара з Ліцензіатом, відправлення Ліцензіату повідомлень, sms-повідомлень, рекламних матеріалів, а також для надання Ліцензіату функцій Сервісу, якщо інше не передбачено цим договором або чинним законодавством.

8.5. Ліцензіар гарантує дотримання таємниці листування, що здійснюється Ліцензіатами за допомогою повідомлень.

8.6. Ліцензіар не несе відповідальності за зміст Контенту, розміщеного Ліцензіатом, а також за дії чи бездіяльність Ліцензіата, пов'язані з використанням прав або виконанням обов'язків за цим договором.

8.7. Ліцензіар не несе відповідальності за можливі збої і перерви в роботі Сервісу та викликані ними втрату інформації. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Ліцензіата, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликані або пов'язані з використанням Веб-сайту або сайтів, доступних за гіперпосиланнями, що розміщені на Веб-сайті.

8.8. Ліцензіар не несе відповідальності за підбір пароля доступу до Аккаунту третіми особами та будь-які дії, вчинені ними з використанням Аккаунту.

8.9. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду, або шкоду, спричинені у зв'язку з використанням Сервісу, розміщеного в ньому Контенту або інших матеріалів, до яких Ліцензіат або інші особи отримали доступ за допомогою Сервісу, навіть якщо Ліцензіар попереджав або вказував на можливість заподіяння такого збитку або шкоди.

8.10. Ліцензіат несе відповідальність за протиправні дії, здійснювані з використанням його Аккаунту, а також у зв'язку з розміщенням Контенту з використанням його Аккаунту на Сервісі, на Персональній сторінці Ліцензіата або інших Ліцензіатів, в коментарях, і в інших розділах Сервісу і/або Веб-сайту.

8.11. Ліцензіат несе персональну відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він розміщує на Сервісі або іншим чином доводить до загального відома на Сервісі або з його допомогою. Ліцензіат зобов'язується самостійно вирішувати претензії третіх осіб, пов'язані з неправомірним розміщенням Контенту та інформації на Сервісі.

8.12. Гіперпосилання на будь-який веб-сайт, продукт, послугу, на будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщені на Сервісі, що пересилаються в повідомленнях Ліцензіатами, що розміщуються в записах, на Персональних сторінках Ліцензіатами  і т. п. не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Ліцензіара. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Ліцензіату в результаті переходу з такими гіперпосиланнями.

8.13. Ліцензіар не несе відповідальності за можливі протиправні дії Ліцензіата або третіх осіб при використанні Сервісу.

8.14. Ліцензіар не несе відповідальність за висловлювання Ліцензіата, опубліковані на Сервісі. Ліцензіар не несе відповідальність за поведінку Ліцензіата на Сервісі, неповажне ставлення до іншим Ліцензіатів.

8.15. Ліцензіар не несе відповідальність за втрату Ліцензіатом можливості доступу до свого Аккаунту на Сервісі (втрати логіна, пароля, іншої інформації, необхідної  для використання Аккаунту або Персональної сторінки).

8.16. Ліцензіар не несе відповідальність за неповну, неточну, некоректну вказівку Ліцензіатом своїх даних при створенні Аккаунту і Персональної сторінки.

8.17. Ліцензіар не несе відповідальності за відсутність у Ліцензіата доступу до Інтернету, за якість послуг провайдерів мережі Інтернет, з якими Ліцензіатом укладено угоди про надання послуг з доступу до мережі Інтернет.

8.18. Ліцензіар не відшкодовує Ліцензіату витрати на придбання послуг Інтернету, мобільного зв'язку та інших засобів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ Ліцензіата на Сервіс і/або Веб-сайт.

8.19. Ліцензіар не несе відповідальність за виникнення прямого або непрямого збитку та упущеної вигоди Ліцензіата або інших третіх осіб, заподіяного в результаті:

8.19.1. використання або неможливості використання Сервісу;

8.19.2. несанкціонованого доступу третіх осіб до особистої інформації Ліцензіата, включаючи Аккаунт і Персональну сторінку Ліцензіата;

8.19.3. використання матеріалів, посилань, заяви чи поведінки будь-якої третьої особи на Сервісі або Веб-сайті;

8.19.4. видалення Аккаунту, Контенту або припинення функціонування певного елемента Сервісу або Сервісу в цілому.

8.20. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які дії Ліцензіатів та третіх осіб і за будь-який збиток, отриманий або нанесений Ліцензіатами і третіми особами.

8.21. Претензії Ліцензіата, що направляються Ліцензіару, приймаються і розглядаються за умови зазначення актуальних та достовірних даних Ліцензіата, зазначених в Аккаунті. Беручи до уваги можливу наявність Аккаунтів зі схожими обліковими даними, Ліцензіар має право вимагати надання додаткових відомостей та інформації, в тому числі щодо Акаунту, що дозволяють визначити, в зв'язку з яким Аккаунтом надійшла претензія, або встановити приналежність Аккаунту особі, яка звернулася з претензією.

8.22. Ліцензіар не несе відповідальність за можливу шкоду здоров'ю Ліцензіата, яка може бути заподіяна Ліцензіату у зв'язку з використанням Сервісу. Ліцензіату повідомлено, що Сервіс може передбачати різні звукові та/або відео ефекти, які, за певних обставин, можуть викликати у осіб, схильних до епілептичних чи інших розладів нервового характеру, загострення зазначених станів, і Ліцензіат гарантує, що зазначеними розладами він не страждає, або ж зобов'язується Сервіс не використовувати. Ліцензіату повідомлено, що регулярне тривале (безперервне) перебування за персональним комп'ютером може викликати різні ускладнення фізичного стану, у тому числі ослаблення зору, сколіоз, різні форми неврозів та інші негативні впливи на організм. Ліцензіат гарантує, що він буде використовувати Сервіс виключно протягом розумного часу, з перервами на відпочинок чи інші заходи щодо профілактики фізичного стану, якщо такі Ліцензіату рекомендовані або приписані.

 

9. Територія та строк дії договору

9.1. Ліцензіат має право використовувати Сервіс способами, описаними в цьому договорі, на всій території України, а також інших територіях, на яких він доступний з використанням стандартних комп'ютерних засобів і програм.

9.2. Цей договір діє протягом 1 (одного) календарного року з моменту прийняття його умов Ліцензіатом.

9.3. Дія цього договору автоматично подовжується ще на кожний наступний 1 (один) рік, якщо до закінчення зазначеного строку дії договору:

9.3.1. Ліцензіар не прийме рішення про необхідність укладення нового договору, припинення адміністрування і обслуговування Сервісу та припинення доступу до нього, припинення цього договору, або припинення доступу до використання Сервісу щодо Ліцензіата;

9.3.2. Ліцензіат не прийме рішення про припинення використання Сервісу, про що він повідомить адміністрації Сервісу.

9.4. Ліцензіар має право в будь-який час без попередження Ліцензіата і без пояснення причин припинити цей договір в односторонньому позасудовому порядку з негайним припиненням доступу і можливості використовувати Сервіс та без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманого за договором, в тому числі у разі:

9.4.1. закриття Сервісу;

9.4.2. будь-якого, в тому числі одноразового, порушення Ліцензіатом умов цього договору.

9.5. Ліцензіар має право в будь-який час без попередження Ліцензіата і без пояснення причин припинити доступ і можливість використовувати Сервіс без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманого за договором, у тому числі в разі будь-якого, в тому числі одноразового, порушення Ліцензіатом умов цього договору.

9.6. Ліцензіат погоджується і повністю визнає, що всі виключні права або необхідні ліцензії на програмне забезпечення, що становлять елемент Сервісу і/або використовується для його адміністрування і функціонування, включаючи аудіовізуальні твори, що входять до його складу, а також графічний дизайн Веб-сайту, фотографії, анімації, відео, текстові документи, відеокліпи, звукові записи, звукові ефекти, текстове наповнення Веб-сайту, за винятком Контенту, що завантажується на Веб-сайт Ліцензіатами, належать Ліцензіару, якщо інше прямо не зазначено у договорі або на Веб-сайті.

9.7. Цей договір не передбачає уступку будь-яких виключних прав або видачу виключної ліцензії на будь-які складові Сервісу від Ліцензіара Ліцензіату.

9.8. У разі, якщо Ліцензіату згідно з законами його держави заборонено користуватися мережею Інтернет або соціальними мережами або існують інші законодавчі обмеження, включаючи обмеження за віком допуску до такого програмного забезпечення, Ліцензіат не має права використовувати Сервіс. В такому випадку Ліцензіат самостійно несе відповідальність за використання Сервісу на території своєї держави в порушення місцевого законодавства.

 

10. Прикінцеві положення

10.1. Цей договір може бути змінений Ліцензіаром без будь-якого попередження. Будь-які зміни в договорі, здійснені Ліцензіаром в односторонньому порядку набувають чинності в день, наступний за днем опублікування таких змін на Веб-сайті Ліцензіара. Ліцензіат зобов'язується самостійно перевіряти договір на предмет змін. Нездійснення Ліцензіатом дій по ознайомленню з договором та/або зміненою редакцією договору не може слугувати підставою для невиконання Ліцензіатом своїх зобов'язань і недотримання Ліцензіатом обмежень, встановлених договором.

10.2. Недійсність одного або декількох положень договору, визнана в установленому порядку чинним рішенням суду, не тягне для Сторін недійсності договору в цілому. У разі визнання одного або кількох положень договору в установленому порядку недійсними, Сторони зобов'язуються виконувати взяті на себе за договором зобов'язання максимально близько до тих, що маються на увазі Сторонами при укладенні та/або узгодженій зміні договору способом.

10.3. Цей договір і взаємовідносини Сторін згідно з цим договором та використанням Сервісу регулюються законодавством України.

10.4. Всі суперечки сторін за цим договором підлягають вирішенню шляхом листування і переговорів з використанням обов'язкового досудового (претензійного) порядку.  У разі неможливості досягти згоди між сторонами шляхом переговорів розгляд суперечки має бути переданий будь-якою заінтересованою стороною в суд загальної юрисдикції за місцем знаходження Ліцензіара (за виключенням підсудності справи іншим судам).

 

Реквізити сторін

Ліцензіар:

 

ТОВ «Видавнича група «Основа», 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66, а/с 61001, Код ЄДРПОУ 32031438 р/р 26000996107647 в ПАТ "ПУМБ", м. Харків МФО 334851, свідоцтво ПДВ № 100092897, індивідуальний податковий № 320314320301 телефон: (057)731-96-33 е-mail: [email protected].

 

Ліцензіат:

Фізична особа, реєстраційні дані якої містяться в обмеженому доступі на Веб-сайті.